ﻓﺎﯾﻞ اداری اﺳﺘﯿﻞ ﻃﻮل ﻋﺮض ارﺗﻔﺎع50*50*120
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ 304ﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ورق ١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﺤﻞ اﺳـــﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮﺳـــﺘﺎری در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪادﮐﺸﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ
دارای دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ زﯾﺒﺎ و ﻣﻘﺎوم پایه ها از پروفیل استیل 40*40
 
اشتراک گذاری:
    
No Internet Connection