مروارید طب پارسیان
ﻃﻮل*ﻋﺮض*ارﺗﻔﺎع
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ 304 ﻧﮕﯿﺮﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﮐﺎرﺑﺮد داﺧﻞ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﭽﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ در اﺑﻌﺎد و ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  
No Internet Connection