مروارید طب پارسیان
ارﺗﻔﺎع 50ﺑﻪ ﻗﻄﺮ35
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ 304
ﻗﻄﺮﻟﻮﻟﻪ25
دارای ﭼﻬﺎرﭼﺮخ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آسان خرید سینک اسکراب  
No Internet Connection