مروارید طب پارسیان

ﮐﻤﺪﺳﯿﻨﮏ ﺗﮏ ﻟﮕﻨﻪ

ﻃﻮل*ﻋﺮض*ارﺗﻔﺎع۱۵۰*۶۰*۹۰
*ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ۳۰۴ﻧﮕﯿﺮ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٨دﻫﻢ
*لگن ساخته شده به عمق ۳۰*۴۰*۶۰و دارای صفحه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ ﺗﺮﺷﺴﺘﻦ وﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺑﺰار
*ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﭘﺮوﻓﯿﻠﯽ ۴۰*۴۰ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻄﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
در ﻣﺪل ﻫﺎی دوﻟﮕﻨﻪ و ﺳﻪ ﻟﮕﻨﻪ

سینک اسکراب

 

No Internet Connection