مروارید طب پارسیان

ﺳﯿﻨﮏ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ایی

ﻃﻮل*ﻋﺮض*ارﺗﻔﺎع190*60*90
*ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ 304 ﻧﮕﯿﺮﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ٨دﻫﻢ
*محل استفاده در اتاق csr-اتاق کار کثیف
*دارای دو ﻟﮕﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  30*۴۰*۵۰ و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ  ٣۰*٣٣*۵۳  ﻟﮕﻦ ﻫﺎﮔﻮدﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن اﺑﺰارﺟﺮاﺣﯽ
*دارای ﺳﺒﺪ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮای اﺑﮑﺸﯽ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ
*دارای ﭼﻬﺎر درب اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ
*دﯾﻮاره ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ۹۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازاﻟﻮده ﺷﺪن دﯾﻮاره ﭘﺸﺘﯽ
*دارای ﭘﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ (شیشه اﯾﯽ ﻧﺸﮑﻦ)ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮادﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ
*ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭗ اب ؛ﭘﻤﭗ ﻫﻮا؛واﺗﺮﺟﺖ
*ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﯿﺮاﻻت
*ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﮏ دارای آﺑﭽﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺑﺰار
*ﺷﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻠﯽ ۲۰*۴۰
*دارای ۶ﻋﺪد ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﮔﻼژ
 

 

No Internet Connection